Select Page

Фокус бр. 35
Списание за млади
Редакција: Александар Димитров, Александар Чомовски, Владимир Шопов, Исо Руси, Спасе Јовковски
Главен и одговорен уредник: Аљоша Руси
Издавач: Градска конференција на СМ на Скопје
3 ноември 1970

 

Ликовно и техничко обликување: Ристо Куфаловски

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)