Select Page

Фокус бр. 33
Неделник за млади

Главен и одговорен уредник: Аљоша Руси
Ликовно и техничко обликување: Ристо Куфаловски

Издавач: Градска конференција на СМ на Скопје
Mај 1970

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)