Select Page

Фокус бр. 26
Неделник за млади
Редакција: Спасе Јовковски, Љубомир Вељковиќ, Владимир Шопов, Александар Чомовски, Аљоша Руси
Ликовно и техничко обликување: Ристо Куфаловски
Издавач: Градска конференција на СМ на Скопје
30 март 1970

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)