Select Page

Фокус бр. 23
Неделник за млади

Редакција: Љубомир Вељковиќ, Владимир Шопов, Александар Чомовски, Аљоша Руси

Издавач: Градска конференција на СМ на Скопје
10 март 1970

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)