Select Page

Фокус бр. 22
Неделник за млади
Редакција: Љубомир Вељковиќ, Владимир Шопов, Александар Чомовски, Аљоша Руси

Издавач: Градска конференција на СМ на Скопје
2 март 1970

 

PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)