Select Page

Фокус бр.1
Весник на младите од Скопје

Редакција: Владимир Лапе, Владо Шопов, Александар Димитров, Денко Малевски, Аљоша Руси
Уредници на фотографија: Цветко Шаљински, Румен Камилов
Ликовно уредување: Костадин Танчев – Динка

Издавач: Градска конференција на СМ
18 април 1969

 

PDF mk

(Од архивата на Вилиќ Небојша)