Select Page

Уметничка колонија „Дебрца“
Групна изложба

Белчиште – Охрид

1990

 

 

 

Учесници: Апчевски Стојан, Атанасовски Гарски Тане, Барутовски Божин, Батев Кирил, Божурски Гоце, Ѓорѓиев Пљум Петар, Ѓорѓиевски Ванчо, Ѓорѓиевски Павле Зуфа, Иванов Коле, Ивановски Менде Методија, Кондовски Димитар, Костадиновски Симеон, Коцо Димче, Крстески Ѓорѓи, Мазев Петар, Манасиевски Јордан, Мартиноски Крсте, Наумовски Вангел, Неданоски Александар, Николовски Трајче, Павловски Таки, Пандов Слободан, Патчев Александар, Пупиноски Слободан, Росиќ Раде Радован, Серафимовски Томе, Симонче Јонче, Спироски Перо, Стојчевски Димитар, Ташковски Васко, Целески Ѓоко

Каталог: PDF мк