Select Page

Трилогија – Провинција (Кино Напредок 3: Пролет 2004) /  Trilogy – Province (Napredok Cinema 3: Spring 2004)
Самостојна изложба / Solo exhibition
Проект на Станко Павлески и Томе Аџиевски /  A project by Stanko Pavleski and Tome Adzievski

Народен музеј, Велес – Спомен куќа на Васил Главинов / National Museum, Veles – Memorial house of Vasil Glavinov

Отворање / Opening: 28.05.2004

 

Каталог (Текст: Драган Миладиновски / Text: Dragan Miladinovski): PDF mk
Покана: PDF mk
Текст на Димитрие Дурацовски / Text by Dimitrie Duracovski, : PDF mk

(Од архивата на Вилиќ Небојша)

 

Видео документација / Video documentation (mk/en):
Говор : Драган Миладиновски / Speech: Dragan Miladinovski
Изјави: Томе Аџиевски, Станко Павлески / Statements: Tome Adzievski, Stanko Pavleski
Монтажа: Станко Павлески / Editing: Stanko Pavleski

(Од архивата на Павлески Станко)