Select Page

Трампата не смееше да се случи

Реакција на Илија Пенушлиски по размената на уметничките дела

Објавена во дневниот печат, Скопје

Февруари 2001

 

Текст: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)