Select Page

Трагедијата го обврзува уметникот
Интервју со Димитар Кондовски и Петар Хаџи Бошков
Автор: Ксенија Гавриш

Објавено во дневниот печат, Скопје
24.11.1963

 

Интервју: PDF mk