Select Page

Томе Мишев
Самостојна изложба / Самостоятелна изложба

Текст: Љиљана Пердув Мисирлиќ / Лиляна Пердув Мисирлич

КИЦ на РМ во Софија / КИЦ на РМ в София
01.04.2015

 

Издавач: НУ Национална галерија на Македонија / Издател: НИ Национална галерия на Македония

Каталог: PDF mk/bg