Select Page

Томе Бундовски
Самостојна изложба

Текст: Викторија Попова

 

 

Уметничка галерија – Даут пашин амам, Скопје
Декември 2003 – јануари 2004

 

Каталог: PDF mk