Select Page

Текстови за архитектурата
Публикација

Автор: Борис Чипан

Издавач: Архитектонски факултет – Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

1998

 

За издавачот: Живко Поповски, Влатко П. Коробар
Уредник: Димитрије Голубовски
Рецензенти: Мартин Гулески, Гоце Аџи –  Митревски
Обликување: Митко Хаџи – Пуља, Владимир Стефановски
Цртежи и избор на фотографии: Борис Чипан

Публикација: PDF mk