Select Page

Творештвото како пластови од детските импресии
Интервју со Драган Попоски Дада

Автор:С(офија) Ѓуровска

Објавено во Нова Македонија, Скопје
03.05.1981

 

Интервју: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата