Select Page

Танцувачот / The Dancer
Самостојна изложба (уметнички проект во рамки на програмските активности на Детскиот театарски центар) / Solo exhibition (art project within the program activities of the Children’s Theater Center)

Весна Дунимаглоска / Vesna Dunimagloska
Текст: Небојша Вилиќ / Text: Nebojsa Vilic

„степен  галерија”, културна локација „Место“, Скопје / One degree Gallery – Cultural Location Mesto, Skopje
26.04.2001

 

Каталог: PDF mk

Картичка / Postcard: PDF mk/eng