Select Page

Суеверниот човек / The Supestitious Man
Милтимедијална инсталација / Multimedia installation

Недко Солаков / Nedko Solakov

Текст: Јарослава Бубнова, Соња Абаџиева / Text: Iaroslava Boubnova, Sonja Abadzieva

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
22.04 – 20.05.1992

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng
Покана: PDF mk

 

(Од архивите на МСУ и Вилиќ Небојша)


>>> Линк до рецензијата на Небојша Вилиќ