Select Page

Судир на светло и темно
Критички осврт кон изложбата на Момчило Петровски – Моцо, Работнички дом – Универзитет, Скопје, април 1966

Автор: Паскал Гилевски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
17.04.1966

 

Осврт: PDF mk