Select Page

Стефан Маневски / Stefan Manevski
Ретроспективна изложба, монографија / Retrospective exhibition, monograph

Автор на монографијата и изложбата: Соња Абаџиева / Author of the monography and the exhibition: Sonja Abadzieva

 

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary art, Skopje

20.09 – 20.10.1999

 

На корицата: Светлосен информатор 2, 1983 (детаљ) / Cover: Light informer, 1983 (detail)

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Editor: Museum of Contemporary Art, Skopje
За издавачот: Зоран Петровски / For the editor: Zoran Petrovski
Стручна соработка, хронологија и изложби: Соња Панчевска / Assistence, chronology and exhibitions: Sonja Pancevska
Библиографија: Лилјана Неделковска / Bibliography: Liljana Nedelkovska
Фотографии/ слајдови: Роберт Јанкулоски, Фото документација на МСУ и на семејството Маневски / Photographs / slides: Robert Jankuloski, photo documentations of the MoCA and the family Manevski
Ликовно обликување: Јован Шумковски / Lay-out: Jovan Shumkovski

 

Монографија / Monograph: PDF mk/eng