Select Page

Средновековни фрески во Македонија – копии 

Изложба во чест на XII Меѓунроден конгрес на византолозите во ФНРЈ

Текст: Коста Балабанов

 

Уметничка галерија Скопје (?)

1961

 

Организација: Совет за култура на НРМ; Уметничка галерија, Скопје; Археолошки музеј, Скопје; Завод за заштита на културно-историските споменици на НРМ; Градски музеј, Скопје

Каталог: PDF mk