Select Page

Средби на изложба: Градовите како природа
Интервју со Илија Пенушлиски

Автор: С(офија) Ѓуровска

Објавено во Нова Македонија, Скопје
24.04.1987

 

Интервју: PDF mk

 

 

 

>>> Линк до изложбата