Select Page

Средба со сликарот Петар Лубарда: Космосот – најнова творечка преокупација
Интервју со Петар Лубарда
Автор: Р(исто) Кузмановски

Објавено во Нова Македонија, Скопје
09.09.1962

 

Интервју: PDF mk