Select Page

Средба на МОТ ’85: Во функција на илузијата
Интервју со Крсте Џидров и Симон Узуновски

Автор: Л(илјана) Мазова

Нова Македонија, Скопје
06.09.1985

 

Интервју: PDF mk