Select Page

Сопствениците не сакаат да ги зајмуваат делата за презентација
Напис
Автор: Катерина Богоева

Објавен во Утрински весник бр. 1720
Датум: непознат*

 

*Текстот е преземен од веб-сајтот на Утрински весник. Во моментот на преземањето, сите изданија постари од 16.10.2006 се заведени под тој датум.

Напис: PDF mk