Select Page

Современа југословенска уметност I
Групна изложба

Текст: Гоце Митески

Народен музеј, Охрид (галериско одделение)
6 август 1964

 

 

 

>>>  Аврамовски Драгутин Гуте, Белогаски Љубомир, Брадиќ Коста, Владимирски Томо, Грабулоски Јордан, Ѓорѓиев Иван Ванчо, Ивановски Ангеле, Јанчиќ Олга, Калчевски Ристо, Кондовски Димитар, Корубин Миле, Костовски Бранко, Коцо Димче, Коџоман Вангел, Куноски Спасе, Лазески Борко, Личеноски Лазар, Мазев Петар, Мартиноски Никола, Муратовски Рашко, Николовски Трајче, Пандилов Аврамовски Димитар, Протуѓер Димче, Симонче Јонче, Сокиќ Љубица, Трајановски Димитар, Хаџи Бошков Петар

Каталог: PDF mk