Select Page

Современа јапонска графика (од збирките на МСУ, Скопје) / Contemporary Japanese Print (from the Skopje museum collections)
Групна изложба / Group exhibition

Teкст: Захаринка Алексоска Бачева / Text: Zaharinka Aleksoska Baceva

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
Јули 1984 / July 1984

 

Учесници / Participants: Amano Kunihiro, Hagiwara Hideo, Hamaguchi Yozo, Hamanishi Katsunori, Hasegawa Shoichi, Hasuike Junji, Ikeda Ryoji, Jun Kwak Duck, Kano Mitsuo, Kojin Toneyma, Koyama Mikio, Matsumoto Tatsuya, Miyashita Tokio, Morino Majumi, Nakamura Takashi, Nomura Hiroshi, Ogata Kazunari, Susumu Endo, Taniguchi Shigeru, Yamana Masao, Yoshida Kenji, Yoshida Masaji

Каталог: PDF mk/eng