Select Page

Соби / Rooms
Самостојна изложба / Solo exhibition
Александар Спасоски / Aleksandar Spasoski

Национална галерија на Македонија – Мала станица / National Gallery of Macedonia – Mala Stanica
Септември 2008 / September 2008

 

Текст: Ана Франговска / Text: Ana Frangovska

Каталог / Catalog: PDF мк/eng