Select Page

Слики од Веле Ташовски
Напис
Автор: С(офија) Ѓ(уровска)
Изјави: Вело Ташовски

Објавен во Нова Mакедонија, Скопје
23.06.1998

 

Напис: PDF mk