Select Page

Сликарство што опстојува како голем модел
Напис

Автор: Катерина Богоева

Објавен во Утрински весник бр.1117
Датум: непознат*

 

*Текстот е преземен од веб-сајтот на Утрински весник. Во моментот на преземањето, сите изданија постари од 16.10.2006 се заведени под тој датум.

Напис: PDF mk