Select Page

Славчо Соколовски / Slavco Sokolovski
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Лазо Плавевски / Text: Lazo Plavevski

Музеј на град Скопје / Museum of the City of Skopje

Јуни 1997 / June 1997

 

 

Каталог / Catalog
PDF мк/eng