Select Page

Славчо Соколовски / Slavco Sokolovski
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Лилјана Неделковска Димитровска / Text: Liljana Nedelkovska Dimitrovska

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje

10.03 – 11.04.1994

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng
Покана: PDF mk