Select Page

Скопска гигантеска на Лубарда
Интервју со Петар Лубарда

Автор: Р(исто) Кузмановски

Објавено во Нова Македонија, Скопје
14.11.1971

 

Интервју: PDF mk