Select Page

Систем-и / Sistem-s
Самостојна изложба / Solo exhibition

Гоце Наневски / Goce Nanevski
Текст: Лазо Плавевски / Text: Lazo Plavevski

Музеј на град Скопје, Скопје / Museum of the City of Skopje, Skopje
Април – мај 2002 / April – May 2002

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en

 

(Од архивата на Христова Лиљана)