Select Page

Симон Шемов и Борис Шемов / Simon Shemov and Boris Shemov
Изложба / Exhibition
Текст: Лиљана Христова / Text: Liljana Hristova

Уметничка галерија, Битола / Art Gallery, Bitola
11.12.2003

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en

 

(Од архивата на Христова Лиљана)