Select Page

Симон Узуновски: Дваесет години творештво / Simon Uzunovski: Twenty years of creative work / Simon Uzunovski: Vent’anni di attività creativa
Самостојна изложба / Solo exhibition / Mostra personale

Текстови: Лазо Плавевски, Мирослав Поповиќ, Зоран Петровски / Texts: Lazo Plavevski, Miroslav Popovic, Zoran Petrovski / Testi: Lazo Plavevski, Miroslav Popovic, Zoran Petrovski

Музеј на град Скопје / Museum of the City of Skopje / Museo della Città di Skopje
Јануари 1995 / January 1995 / Gennaio 1995

 

Каталог / Catalog / Catalogare: PDF mk/en/it

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)

 

>>> Линк до написот на С. Ѓ.
>>> Линк до написот во Нова Македонија
>>> Линк до написот на  З. Л.
>>> Линк до освртот на Сузана Милевска
>>> Линк до освртот на Н. Ј.