Select Page

Томе Серафимовски
Самостојна изложба / Самостална изложба
Текст: Соња Абаџиева Димитрова

Куќа на Ѓура Јакшиќ, Белград / Кућа Ђуре Јакшића, Београд (Април 1987);
Уметничка галерја, Скопје (Мај 1987);
Галерија – ателје Серафим, Охрид (Јули – август 1987)

 

Каталог: PDF mk/sr