Select Page

Свето Манев / Sveto Manev
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Конча Пирковска / Text: Koncha Pirkovska

Музеј на град Скопје / Museum of the City of Skopje

Април 2006 / April 2006

 

 

Каталог / Catalog
PDF мк/eng

(Од архивата на Вилиќ Небојша)