Select Page

Само магијата води до вистината
Осврт кон филмот „Самит на шаманите” на Александар Станковски
Автор: Сунчица Уневска

Објавен во Утрински весник бр. 2181
Датум: непознат*

 

*Текстот е преземен од веб-сајтот на Утрински весник. Во моментот на преземањето, сите изданија постари од 16.10.2006 се заведени под тој датум.

Осврт: PDF mk