Select Page

Салон 25
Групна изложбa; I Меѓуклупска изложба на фотографии и дијапозитиви

Организација: Фото клуб „25“

Дом на млади „25 Мај“, Скопје
Декември 1981

 

>>> Бајрамов Маџит, Живковски Јордан, Илоски Емилијан, Јуксел Шашко, Османов Емил, Рудиќ Боро, Талев Славчо, Хаџиев Ѓорѓи, Чиковски Михајло

Каталог: PDF мк

(Од архивата на Вилиќ Небојша)