Select Page

Родољуб Анастасов / Rodoljub Anastasov
Монографија / Monograph (Catalogue raisonné)

Концепт на монографијата, избор на текстови и дела: Родољуб Анастасов / Concept of the monograph, and choice of texts and works: Rodoljub Anastasov

Издавач: НУ Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: NI Museum of Contemporary Art, Skopje

2011

 

Стручен тим: Марика Бочварова Плавевска и Соња Панчевска (евиденција и листа на дела); Марина Лешкова (биографија и изложби); Лилјана Неделковска (библиографија) / Editorial team: Marika Bocvarova-Plavevska and Sonja Pancevska (records and lists of works); Marina Leskova (biography and exhibitions); Liljana Nedelkovska (bibliography)

Соработници: илиана Петрушевска, Благоја Варошанец и ива Петрова / Contributors: Iliana Petrusevska, Blagoja Varosanec and Iva Petrova

 

Монографија / Monograph: PDF mk/eng