Select Page

Работам врз „портретот“ на Радика

Напис

Автор: Т(ашко) Ширилов; изјави: Томо Владимирски

Објавен во Вечер, Скопје

18.10.1967

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)