Select Page

Процес / The Process
Самостојна изложба / Solo exhibition
Игор Тошевски / Igor Toshevski

Музеј на современата уметност, Скопје / The Museum of Contemporary Art, Skopje
16.09. – 7.10.2004

 

Текст: Соња Абаџиева / Text: Sonja Abadzieva

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng

Покана / Invitation: PDF mk