Select Page

Годишна програма за остварување на националниот интерес во културата во 2015 година
(Проекти кои се содржани во годишните програми на националните установи за 2015 година и проекти поддржани на годишните конкурси по одделни области и активности од културата за 2015 година)

Министерство за култура на Р.М.

Јануари 2015

 

Програма: PDF mk