Select Page

Проблемот е мошне прост
Интервју со Рашко Муратовски и Драган Попоски Дада

Автор: О. Спиркоска

Објавено во Нова Македонија, Скопје
08.06.1966

 

Интервју: PDF mk