Select Page

Пробивање / Breaking Through
Самостојна изложба на Гордана Вренцоска и промоција на ZAYAK магазинот / Solo exhibition by Gordana Vrencoska and promotion of ZAYAK – Zine about young art culture

Текст: Маја Чанкуловска / Text: Maja Cankulovska

CIX галерија, Центар за современи уметности, Скопје / CIX gallery, Contemporary Art Center, Skopje
Отворање / Opening: 16.06.1999

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng

Покана / Invitation: PDF mk/eng (Од архивата на Вилиќ Небојша)