Select Page

Приказната за изгубениот рај / A Story for the Lost Paradise
Самостојна изложба / Solo exhibition
Марина Лешкова / Marina Leshkova

НУ Музеј на современата уметност, Скопје / NI Museum of Contemporary Art, Skopje
Септември 2012 / September 2012

 

Текст: Ива Петрова / Text: Iva Petrova

Каталог / Catalog: PDF mk/en