Select Page

Пре/пакет/ирање Vx/V1 – (…) / Pre/packet/ing Vx thru V1 – (…)
Самостојна изложба / Solo exhibition
Славчо Спировски / Slavco Spirovski

Национална галерија на Македонија – Мала станица, Скопје / National gallery of Macedonia – Mala Stanica, Skopje
06 – 20.12.2011

 

Текст: Маја Чанкуловска Михајловска / Text: Maja Cankulovska Mihajlovska

Каталог / Catalog: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Пешева Нада)