Select Page

Прва информација кон промовирање на новиот материјал врз база на стаклени влакна и неоргански врзивни материјали – „Брестал”
Истражувачка работна група: П. Хаџи Бошков, А. Арнаудовски, М. Петровски, Б. Варлакова, К. Давкова, З. Манов, К. Кировски, Б. Софеска

Организации: Факултет за ликовни уметности, Скопје ; Технолошко – металуршки факултет, Скопје ; Фабрика за безалкални стаклени влакна, Гостивар
1991

 

PDF mk