Select Page

Поткуполни објекти / Subcupola Objects
Самостојна изложба / Solo exhibition
Атанас Атанасоски / Atanas Atanasoski

Национална галерија на Македонија – Чифте амам, Скопје / National Gallery of Macedonia – Chifte Hamam, Skopje
Февруари 2006 / February 2006

 

Текст: Менка Карапашовска / Text: Menka Karapashovska

Каталог / Catalog: PDF мк/eng