Select Page

Помеѓу / Between
Самостоен проект (самостојна изложба и публикација) / Solo project (solo exhibition and publication)
Игор Тошевски / Igor Toshevski

Национална галерија на Македонија – Чифте Амам, Скопје / National gallery of Macedonia – Chifte Hamam, Skopje
5-25.09. 2016

 

Куратор: Горанчо Ѓорѓиевски / Curated by: Gorancho Gjorgjievski
Текст: Владимир Јанчевски / Text: Janchevski Vladimir

Каталог / Catalog: PDF mk/eng

Публикацијата може да се набави во книжарницата ИЛИ-ИЛИ