Select Page

Помеѓу / Between
Самостојна изложба / Solo exhibition
Ирена Паскали / Irena Paskali
CIX галерија, Центар за современи уметности, Скопје / CIX gallery, Contemporary Art Center, Skopje
2001

 

Текст: Сузана Милевска / Text: Suzana Milevska

Каталог / Catalog: PDF мк/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)